День памяти преподобного Амвросия Оптинского (1891) 2023 г

Тексты на Литургии:

Послание апостола Павла к Филиппийцам (Флп.4:10–23)

Евангелие от Луки (Лк.7:36–50)

Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как к целебному источнику приходим к тебе, Амвросий, отче наш. Ибо ты на путь спасения нас с верой направляешь, молитвами от бед и напастей охраняешь, в телесных и душевных скорбях утешаешь, более всего же смирению, терпению и любви обучаешь. Моли Человеколюбца Христа и Защитницу усердную о спасении душ наших.

Кондак преподобному Амвросию Оптинскому, глас 2

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Завет Пастыреначальника исполнив, ты наследовал благодать старчества, болея сердцем обо всех, с верой приходящих к тебе, потому и мы, чада твои, с любовью взываем к тебе: «Отче святой Амвросий, моли Христа Бога о спасении душ наших».

Величание преподобному Амвросию Оптинскому

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Амвро́сие, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.

Цитата дня

“Неисправно живешь. Сколько можешь, старайся исправляться и более всего смиряться пред Богом и пред людьми. Смирение дополнит нашу неисправность”.

преподобный Амвросий Оптинский (Гренков)

источник: Оптинский Цветник: изречения преподобных старцев Оптинских / [сост.- И. В. Кабанов]. — Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2006. — 491 с. ISBN 5-7429-0019-8 

Молитва преподобному Амвросию Оптинскому

О, всечестны́й ста́рче пресла́вныя и ди́вныя О́птины пу́стыни, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие, Це́ркве на́шея до́брое украше́ние и благода́тный свети́льниче, небе́сным све́том всех озаря́яй, кра́сный и духо́вный плод Росси́и и всея́ подсо́лнечныя, ду́ши ве́рных оби́льно услажда́яй и увеселя́яй! Ны́не с ве́рою и тре́петом припа́даем пред цельбоно́сною ра́кою святы́х моще́й твои́х, и́хже на утеше́ние и по́мощь стра́ждущим ми́лостивно дарова́л еси́, смире́нно мо́лим Тя се́рдцем и усты́, о́тче святы́й, я́ко всеросси́йскаго наста́вника и учи́теля благоче́стия, па́стыря и врача́ душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших: воззри́ на чад твои́х зело́ согреша́ющих в словесе́х и де́лех и посети́ нас мно́гою и свято́ю свое́ю любо́вию, е́юже сла́вно преуспе́л еси́ еще́ во дни земны́я, а наипа́че по пра́ведней твое́й кончи́не, наставля́я в пра́вилех святы́х и богопросвеще́нных отце́в, вразумля́я нас в за́поведех Христо́вых, в ни́хже до́бре поревнова́л еси́ до после́дняго часа́ твоея́ многотру́дныя и́ноческия жи́зни; испроси́ нам, немощству́ющим душе́ю и бе́дствующим в ско́рбех, благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние, и́стинное исправле́ние и обновле́ние на́шего жития́, в не́мже мы, гре́шнии, осуети́хомся умо́м и се́рдцем, преда́хом себе́ непотре́бным и лю́тым страсте́м, поро́ком и беззако́нием, и́мже несть числа́; приими́ у́бо, соблюди́ и покры́й нас кро́вом твоея́ мно́гия ми́лости, низпосли́ нам благослове́ние от Го́спода, да понесе́м благо́е и́го Христо́во в долготерпе́нии до конца́ дней на́ших, ча́юще бу́дущаго живота́ и Ца́рствия, иде́же несть печа́ль ни воздыха́ние, но жизнь и ра́дость безконе́чная, изоби́льно проистека́емая от Еди́наго, Всесвята́го и Блаже́ннаго Исто́чника безсме́ртия в Тро́ице поклоня́емаго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.