Неделя 25-я по Пятидесятнице, Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 2022 г

04 декабря в Обители молитвенно отпраздновали Введение во храм Пресвятой Богородицы. Божественную Литургию отслужил иерей Александр Чистов.

Тексты на Литургии:

Послание апостола Павла к Ефесянам (Еф.4:1-6)

Евангелие от Луки (Лк.12:16-21)

Тропарь Введению во Храм Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Перевод: В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного Создателем исполнение!»

Кондак Введению во Храм Пресвятой Богородицы, глас 4

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Перевод: Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают Ангелы Божии; Она – скиния Небесная.

Величание Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим е́же в хра́м Госпо́день// вхожде́ние Твое́.

Цитата дня о пресвятой Богородице:

Она же и в этом (раннем) возрасте будучи исполнена божественных благодатей и не лишенная зрелого ума, более чем прочие сознавала значение того, что совершалось тогда в отношении Ее, и тем, что было в Ее силах, показала это: так что не столько Она была ведома, сколько Сама по Себе приступает к Богу по Своему почину, как бы естественно окрыляемая к священной и божественной любви и полагающая за вожделенный и за достойный Ее (Девы) вход во Святая Святых и обитание там”.

(святитель Григорий Палама)

источник: Беседы (омилии) святителя Григория Паламы: [в 3 част.] / пер. с греч. яз. архимандрит Амвросий (Погодин). — Репр. изд. — Москва: Паломник, 1993. / Ч. 1. — 255, 3 с.; Ч. 2. – 254 с.; Ч. 3. — 259 с.: ил.

Молитва Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм

О, Пресвята́я Де́во, Цари́ца Небеси́ и земли́, пре́жде век избра́нная Неве́сто Бо́жия, в после́дняя же времена́ прише́дшая в храм зако́нный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты оста́вила еси́ лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, во е́же принести́ Себе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́гови, и пе́рвая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вства. Да́руй же нам соблюда́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни живота́ на́шего, да бу́дем хра́мы Ду́ха Свята́го, наипа́че помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́телех живу́щим и обручи́вшим себе́ на служе́ние Бо́гови в чистоте́ де́вства провожда́ти житие́ свое́ и от ю́ности нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́ности Твоея́ в хра́ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́ра сего́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щих на ны от ю́ности на́шея, и побежда́ти о́ныя моли́твою и посто́м. Ты в хра́ме Госпо́днем со А́нгелы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чистото́ю и любо́вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́тию Невмести́мое Сло́во Бо́жие. Сподо́би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, облещи́ся во вся́кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́мощию Твое́ю одея́ние бра́чное ду́ши своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́шему и Сы́ну Твоему́, Христу́ Спаси́телю и Бо́гу на́шему, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́тели ра́йския, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нас вы́ну сла́вити и прославля́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ми́лостивое заступле́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.