Седмица 4-я по Пятидесятнице, Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998) 2022 г

Тексты на Литургии:

Послание апостола Павла к Римлянам (Рим.6:18–23)

Евангелие от Матфея (Мф.8:5–13)

Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как к целебному источнику приходим к тебе, Амвросий, отче наш. Ибо ты на путь спасения нас с верой направляешь, молитвами от бед и напастей охраняешь, в телесных и душевных скорбях утешаешь, более всего же смирению, терпению и любви обучаешь. Моли Человеколюбца Христа и Защитницу усердную о спасении душ наших.

Кондак преподобному Амвросию Оптинскому, глас 2

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Завет Пастыреначальника исполнив, ты наследовал благодать старчества, болея сердцем обо всех, с верой приходящих к тебе, потому и мы, чада твои, с любовью взываем к тебе: «Отче святой Амвросий, моли Христа Бога о спасении душ наших».

 

Молитва преподобному Амвросию Оптинскому

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие! Ты порабо́тати Го́сподеви жела́я, зде всели́лся еси́, и неле́ностно во труде́х, бде́ниех, моли́твех и посте́х подвиза́лся еси́, и был еси наста́вник мона́шествующим, всем же лю́дем учи́телю ре́вностный. Ны́не у́бо, по отше́ствии твое́м от земны́х, Небе́сному Царю́ предстоя́, моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния твоего́, святу́ю оби́тель сию́, иде́же ду́хом любве́ твоея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем твои́м, с ве́рою к ра́це моще́й твои́х припа́дающим, во блага́я проше́ния их испо́лнити. Испроси́ у ми́лостиваго Го́спода на́шего, да низпо́слет нам оби́лие Небе́сных и земны́х благ, па́че же я́же на по́льзу душ на́ших да да́рует нам, и сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии да сподо́бит, в день же су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Свое́м да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.